Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

Vedtægter

For fælles menighedsråd mellem Søndbjerg og Odby sogne

i medfør af § 43 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007

DELTAGER OG FORMÅL

§1. Menighedsrådene for Søndbjerg og Odby sogne i Struer provsti har på
       baggrund af flertal herfor ved afholdte menighedsmøder i Søndbjerg og
      Odby sogne den 20/2 2008 truffet beslutning om, at der
      oprettes et fælles menighedsråd efter reglerne i denne vedtægt.

HJEMSTED
§2. Samarbejdet har hjemsted i Struer Kommune.

SAMARBEJDSPERIODE

§3. Stk. 1.   Samarbejdet gælder for valgperioden, der begynder 1. søndag i advent 2008 og indtil 
                    nyvalg har fundet sted.
       Stk. 2.  Efter udløbet af den valgperiode, der er nævnt i stk. 1. fastsættes antallet af valgte medlemmer
                    i det fælles menighedsråd i henhold til § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd.

SAMARBEJDETS SAMMENSÆTNING

§4 Det fælles menighedsråd bestårfra 1. søndag i advent 2008 og indtil nyvalg har fundet sted af i alt 7 
      valgte medlemmer,
fordelt med 3 repræsentanter fra Søndbjerg sogn og 4 repræsentanter fra
      Odby sogn.

§5.  Der kan vælges en kirkeværge for hver kirke i pastoratet. 
        Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i menighedsrådslovens § 10 stk. 1

TILSYN OG OPLØSNING

§6. Beslutning om ophævelse af det fælles menighedsråd træffes af de
      menighedsråd, der deltager i samarbejdet. Vilkårene for ophævelse skal
      godkendes af kirkeministeriet, jf. herved § 43, stk. 5 og 6 i lov om
      menighedsråd.

§7. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller
       om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges
       stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for
       kirkeministeriet.

§8. Kirkeministeriets godkendelse kræves til vedtægtsændringer samt opløsning
       af samarbejdet.

IKRAFTTRÆDELSEN

§9. Denne vedtægt træder i kraft dagen efter kirkeministeriets godkendelse.

§ 10. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved
          henvendelse til det fælles menighedsråd, provsti eller stift. Vedtægten kan ses
          på kirkeministeriets netside: www.km.dk


            dato                Holger Quist Nielsen,  formand                                     dato                            Lone Jakobsen, formand